mata do ćwiczeń

Trenujemy mistrzów logistyki i zarządzania produkcją

Już wiesz, co chcesz udoskonalić?
na zwmocnienie prognozowania popytu
plan treningowy

NA BÓLE STRATEGICZNE

wzmacniane partie: łańcuch dostaw, cele firmy, szybkość działania, jasność zadań
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Co zrobić gdy wszystko wydaje się pilne – i zapasy, i walka o klienta, i problemy z komunikacją? Od czego wtedy zacząć? Kto i czym ma się zająć?

Co ma dać cały program wdrożeniowy? Co firma chce osiągnąć? Dlaczego? Kiedy? Kto ma w brać udział we wdrożeniach?

Jak zbudować system wskaźników pozwalających kontrolować pracę łańcucha dostaw? Jak ustalić taką liczbę wskaźników, by dawały one konkretny wgląd w sytuację bez zasypywania szczegółami?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- zbudowanie spojrzenia jednoczącego całość łańcucha dostaw
- wyznaczenie strategii łańcucha dostaw zorientowanej na klienta i na cele firmy, zwłaszcza finansowe

na rzeźbę
plan treningowy

NA WZMOCNIENIE PROGNOZOWANIA POPYTU

wzmacniane partie: jakość prognoz, zarządzanie procesem, wybór priorytetów
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Jak uzyskać prognozę, której można zaufać?

Jak zmniejszyć błąd prognozy?

Jak przekonać sprzedaż, by robiła wiarygodne prognozy?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- przygotowanie prognozy z użyciem metod ilościowych
- uwzględnianie w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych
- ocena wiarygodności prognozy
- budowanie zaufania do prognozy i włączanie w prognozowanie pozostałych uczestników procesu

na solidny MPS
plan treningowy

NA RZEŹBĘ SALES & OPERATION PLANNING

wzmacniane partie: wcześniejsza identyfikacja ryzyka i szans, przewidywanie konsekwencji
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Jak zaradzić konfliktowi między produkcją, sprzedażą, planowaniem, finansami itd.?

Jak ustawić proces S&OP? Jak wciągnąć do niego niezbędne osoby? Jak zarządzać priorytetami?

Jak reaktywować S&OPa, by przestałbyć kolejnym bezproduktywnym spotkaniem, a służył faktycznemu rozwojowi firmy?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- wdrażanie strategii biznesowej
- grupowanie produktów, planu produkcji i zapasów
- weryfikacja, które zasoby są przeciążone
- aktywizacja pracowników do aktywnego uczestnictwa w S&OP
- taka organizacja procesów planistycznych, aby zapewnić błyskawiczną dostępność szerokiego asortymentu wyrobów

na nadmierne zapasy
plan treningowy

NA SOLIDNY MASTER PRODUCTION SCHEDULE

wzmacniane partie: przygotowanie do zmienności, realny plan, terminowe wykonanie produkcji, wysoki poziom obsługi Klienta
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Jak stawić czoła zmienności popytu: ustabilizować produkcję i zakupy przy zapewnieniu niezbędnej elastyczności dla klienta?

Kto powinien tworzyć MPS? Jak potwierdzać zamówienia sprzedaży?

Jak przygotować się na nieuniknione zmiany w popycie? Jakimi narzędziami i jakim procesem się posługiwać?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- ocena dojrzałości prognozowania, czyli odpowiedź na pytanie, czy w naszej ocenie jesteście gotowi do doskonalenia samego planu MPS
- określenie priorytetów oraz precyzyjnych miar, którymi będziemy chcieli oceniać efektywność procesu MPS
- identyfikacja już na wczesnym etapie projektu mocnych i słabych stron aktualnych metod pracy zakresie MPS
- budowanie mechanizmu, przygotowującego Twoją firmę pod zmienność i dającego solidne oparcie, aby w pościgu za wysokim poziomem obsługi Klienta zadbać także o uzyskiwanie zapasów i produktywności na rozsądnym poziomie

na skorygowanie gospodarki magazynowej
plan treningowy

NA POPRAWĘ ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

wzmacniane partie: zarządzanie zapasami, dostępność materiałów, wdrożenie MRP
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Jak rozwiązać problem z zalegającymi zapasami materiałów zbędnych i brakiem tego, co potrzebne?

Co zrobić, gdy w firmie toczy się „wojna” produkcji i planowania o wielkości partii produkcyjnej?

Jak uniknąć sytuacji, w których zapas danych materiałów wystarczy na najbliższe 2 lata, a przyczyną jego powstania jest „sukces” działu zakupów i wynegocjowane świetne ceny zakupu (kosztem dużych partii zakupowych)?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- identyfikacja i usprawnienie mechanizmów zarządzania zapasami
- poprawa dostępności materiałów, poziomu zapasów
- efektywniejsze wykorzystywanie czasu planistów oraz osób odpowiedzialnych za zamawianie materiałów i zarządzanie zapasami
- redukcja zapasu materiałów zalegających i zbędnych
- identyfikacja i ograniczanie przyczyn ich powstawania

marchewki
plan treningowy

NA SKORYGOWANIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

wzmacniane partie: usprawnienie procesów logistycznych, zarządzanie gospodarką magazynową, optymalizacja ilości materiałów, sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Jak zorganizować pracę w magazynie, by zapewnić zgodność stanów magazynowych?

Jakimi wskaźnikami mierzyć stan zdrowia procesów gospodarki magazynowej?

Jak uzyskać wiarygodne i aktualne dane służące procesom planistycznym, zakupowym i księgowym?

Jaka jest rola działów współpracujących z magazynem w zapewnieniu wysokiej wiarygodności stanów magazynowych?

Jak przeprowadzić inwentaryzację i móc zaufać danym widocznym w systemie?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- Dookreślenie procesów i danych wpływających na efektywność zarządzania całością gospodarki magazynowej lub jej wybranych elementów
- Identyfikacja dalszych zadań wymagających uzupełnienia / skorygowania aby proces gospodarki magazynowej dostarczał właściwych materiałów we właściwej ilości i na czas do miejsca ich użycia, oraz by dane widoczne w systemach odzwierciedlały ich rzeczywisty stan
- Zdefiniowanie niezbędnych funkcjonalności systemu klasy ERP / innych narzędzi

marchewki
plan treningowy

NA ZDROWSZE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I HARMONOGRAMOWANIE

wzmacniane partie: planowanie i harmonogramowanie produkcji, zarządzanie zapasami międzyoperacyjnymi, priorytetyzacja zadań
Wybierz ten plan, jeśli zadajesz sobie następujące pytania:
Co zrobić z długimi czasami produkcji, wysokimi zapasami międzyoperacyjnymi, brakiem jasnych priorytetów w kolejności realizowanych zleceń?

Maszyny, urządzenia, narzędzia, formy, dostępność operatorów – jak to poukładać? Co jest najistotniejsze?

Jak drastycznie uprościć harmonogramowanie? Jak skoncentrować się na kluczowych procesach wytwarzania i ich usprawnianiu? Jak sterować produkcją?
Twoje umiejętności i wiedza po zakończeniu treningu:
- ustalanie systemu zarządzania produkcją, który w minimalnym stopniu będzie obciążał dział planowania, przy jednoczesnej wysokiej wiarygodności i terminowości realizowanych zleceń
- wypracowanie systemu zarządzania produkcją ukierunkowanego na skrócenie czasu produkcji poprzez redukcję zapasów międzyoperacyjnych przy wysokim poziomie obsługi Klienta
- Mapowanie Strumienia Wartości celem zobrazowania wielkości zapasów, określenia wskaźnika czasu dodawania wartości w stosunku do całości czasu produkcji
- wybór najlepszej metody zarządzania i harmonogramowania Produkcji (CRP, DBR/S-DBR, Flow/Line)

Gotowy, by osiągnąć mistrzostwo ze swoją firmą?

Wybierz plan dla siebie


na usprawnienie
łańcucha dostaw
na bóle
strategiczne
na wzmocienie
prognozowania popytu
na rzeźbę
S&OP
na solidny
MPS
na nadmierne
zapasy
na skorygowanie
gospodarki magazynowej
na zdrowsze
zarządzanie produkcją
Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami!
(+48) 61 82 09 465